צור טופס 101 מותאם לארגון שלך

  1. מלא את חלק "פרטי המעביד" של הטופס בהתאם לארגון שלך וכן כתובת אימייל שהטפסים ישלחו אליה.
  2. כשסיימת, .

טופס 101

כרטיס עובד - ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד
לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג - 1993

טופס זה ימולא על-ידי כל עובד עם תחילת עבודתו, וכן בתחילת כל שנת מס (אלא אם כן המנהל אישר אחרת). הטופס מהווה אסמכתא למעביד למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורת העובד. אם חל שינוי בפרטים - יש להצהיר על כך תוך שבוע ימים

פרטי המעביד

פרטים אלה יהיו קבועים והעובד לא יוכל לשנות אותם.הטפסים יישלחו גם לכתובת האימייל שהעובד הזין